Regulamin 2015

 Łosicka   Amatorska   Liga   Tenisa

 

Regulamin rozgrywek

Sezon 2015

 

I Zasady ogólne

1. W ramach Łosickiej Amatorskiej Ligi Tenisowej (ŁALT) w sezonie 2015 tworzy się jednoligowy system rozgrywek.

2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby  pełnoletnie.

3. Rozgrywki ligowe trwają do 10.09.2015 r.

4. „Kortowe”  dla zawodników wynosi 250 zł, płatne do 05.05.2015 r. u Tomasza Wawryniuka lub Jarosława Mitka

5. Mecze odbywają się na kortach, ustalonych przez rozgrywających mecz zawodników. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na którym korcie ma być rozegrany mecz, decyduje rzut monetą.

6. Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

7. Wszystkie mecze odbywają się bez obecności sędziów.

8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej zawodnikom oraz ubezpieczenia na wypadek odniesienia kontuzji podczas rozgrywania spotkań ligowych. 

9. Każdy ze startujących w rozgrywkach bierze na siebie odpowiedzialność cywilną  za uczestnictwo w ŁALT. 

10. Zawodnik zobowiązany jest podać numer telefonu , celem kontaktowania się z nim w sprawie ustalania terminów meczy oraz wyraża zgodę na umieszczeniu go na stronie internetowej www.lalt.com.pl

11. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rozgrywek, zmian terminów, wyniki spotkań, itp. będą podawane na stronie internetowej www.lalt.net.pl

12. Każdy zawodnik startujący w lidze akceptuje regulamin potwierdzając to wpłatą „kortowego”.

II Terminy i kontakt

1. Początek rozgrywania meczy – 30.04.2015 – mecze mogą rozgrywać zawodnicy, którzy wpłacili „kortowe”.

1. Wszystkie mecze należy rozegrać do dnia 10.09.2015 r.

2. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany terminu zakończenia rozgrywek  w tym również do skrócenia sezonu rozgrywkowego. O zmianie terminu zakończenia rozgrywek Organizator powiadomi wszystkich uczestników rozgrywek co najmniej 10 dni przed tym terminem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.lalt.net.pl

3. Mecze rozgrywane są w dowolnej kolejności ustalonej przez zawodników między sobą na podstawie listy spotkań w rejestrze.

4. Zawodnik, który nie będzie mógł rozgrywać meczy przez co najmniej 14 dni (powody osobiste lub inne) zobowiązany jest poinformować organizatorów , informacje te będą umieszczone na stronie.

5. Zawodnik, który wygra spotkanie, ma obowiązek podać jego wynik do rejestru meczów prowadzonego przez Jarosława Mitek na stronie  www.lalt.net.pl  - SMS-em lub e-mailem

6. Wyniki meczów i tabele zamieszczane będą na stronie internetowej www.lalt.net.pl i będą aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu.

 
 

 

III Dyskwalifikacja zawodnika

1. Podstawę do dyskwalifikacji zawodnika mogą stanowić:

a) brak wpłaty wpisowego do 05.05.2015

b) otrzymanie trzech walkowerów z winy zawodnika,

c) nie przestrzeganie zapisów regulaminu.

e) brak kontaktu telefonicznego w przypadku posiadania zaległych meczy.

2. Dyskwalifikacja następuje w wyniku decyzji Organizatora. Od decyzji nie ma możliwości odwołania.

3. Dyskwalifikacja powoduje skasowanie wyników wszystkich rozegranych meczów i automatyczne przyznanie walkowerów przeciwnikom (przeszłym i przyszłym). Walkower oznacza mecz wygrany stosunkiem 2:0 [6:0, 6:0] przez zawodnika, który wygrał walkowerem.

4. Uczestnik ligi jest zobowiązany  do rozegrania mininum  następującej ilości meczy:

·         do końca maja - 3

·         do końca czerwca- 7

·         do końca lipca 12

·         do końca sierpnia 16

Poprzez  nierozegranie meczy wg. w/w harmonogramu zawodnik rezygnuje z udziału w lidze /tzw. „samorezygnacja”/. Zawodnik rezygnujący z udziału w lidze jest dyskwalifikowany.

 

IV Ustalanie wyników

1. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 punkt. Zasada ta dotyczy również walkowerów. Tzw. „obustronny walkower” – patrz pkt. 6 poniżej, skutkuje odjęciem, na koniec sezonu po 1 punkcie zawodnikom, którym taki walkower został przyznany.

2. W meczu przerwanym z powodu kontuzji jednego z zawodników jako końcowy uznaje się rezultat, w którym wszystkie brakujące do końca meczu gemy przyznaje się jako wygrane zawodnikowi zdolnemu do dalszej gry.

3. O zajmowanym miejscu w danej lidze w trakcie trwania rozgrywek decydują kolejno:

a) liczba punktów,

b) stosunek setów wygranych do przegranych,

c) stosunek gemów wygranych do przegranych.

Jeżeli na podstawie powyższych kryteriów na koniec sezonu ligowego nie będzie możliwe obliczenie zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze, to  o miejscach zadecydują w dalszej kolejności wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów.

4. Organizator na podstawie wpisów w rejestr meczów dokonuje obliczenia zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze raz w tygodniu. Zaktualizowane wyniki będą prezentowane na stronie internetowej www.lalt.net.pl w każdy wtorek sezonu rozgrywkowego.

5. Jeżeli dojdzie do skrócenia sezonu ligowego w związku z decyzją Organizatora, to za wyniki końcowe sezonu będą przyjęte wyniki, jakie będą znane w dniu ogłoszonym jako dzień zakończenia rozgrywek.

6. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując obustronny walkower (w stosunku 0:2 [0:6, 0:6]) dla obu zawodników, którzy powinni dany mecz rozegrać, wówczas kiedy nie rozegrano tego meczu do końca sezonu ligowego.

7. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując walkower w stosunku 2:0 [6:0, 6:0] w przypadku, kiedy przeciwnik nie pojawił się na korcie mimo umówionego spotkania – na niekorzyść zawodnika nieobecnego. Zawodnik obecny na korcie powinien dokonać zgłoszenia tego faktu do osób prowadzących rejestr wyników. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie Organizator. Organizator wydaje również ostateczną decyzję dotyczącą ustalenia wyników.

 

V Turniej mistrzów

1. Po zakończeniu sezonu odbywa się Turniej Mistrzów.

2. W Turnieju Mistrzów biorą udział zawodnicy, którzy zajęli w lidze miejsca od 1 do 8. 

3. Gdyby któryś z zawodników wymienionych w pkt. 2 nie mógł wziąć udziału 

w Turnieju Mistrzów skład kompletuje się z zawodników zajmujących dalsze miejsca.

4. Zawodnicy z miejsc 1, 4, 5 i 7 tworzą grupę A.

5. Zawodnicy z miejsc 2, 3, 6 i 8 tworzą grupę B.

6. W obu grupach rozgrywa się mecze systemem „każdy z każdym”. Miejsca zajęte przez poszczególnych zawodników w obu grupach wylicza się na identycznych zasadach z zasadami obowiązującymi w lidze.

7. Zawodnik, który zajął miejsce pierwsze w grupie A gra mecz półfinałowy z zawodnikiem, który zajął miejsce drugie w grupie B. 

8. Zawodnik, który zajął miejsce pierwsze w grupie B gra mecz półfinałowy z zawodnikiem, który zajął miejsce drugie w grupie A,

9. Zwycięzcy meczów półfinałowych grają finał Turnieju Mistrzów, przegrani mecz o III miejsce w turnieju.

10. Wszystkie mecze w Turnieju Mistrzów rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

11. Finał rozgrywa się do dwóch wygranych setów z takim zastrzeżeniem, że 

w trzecim secie nie stosuje się tie-break’a (gra toczy się do dwóch gemów przewagi).

12. Wstępny termin rozegrania finałów – 3.10.2015 r.

 

VI   Uczestnicy ligi

1.      W lidze w pierwszej kolejności mają prawo startu uczestnicy ŁALT 2014 – 20 osób.

2.      Maksymalna ilość uczestników – 24

3.      Skład ligi zostanie uzupełniony na podstawie zgłoszeń kandydatów do 27.04.2015 – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

           

 Organizator:

Roman Pudłowski 

Jarosław Mitek

Tomasz Wawryniuk - finanse

Wojciech Bronisz - dyscyplina

 

 

 

Joomla templates by a4joomla